Δήμος ΔελφώνΤοπικά

Ανάρτηση 1ου Προσωρινού Πίνακα Δικαιούχων Ειδικού Τέλους ΑΠΕ 1% ετών 2021-2022

Ο Δήμος Δελφών ενημερώνει ότι, αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ο προσωρινός πίνακας με τους αριθμούς παροχής των δικαιούχων οικιακών καταναλωτών Ειδικού Τέλους ΑΠΕ 1% ετών 2021-2022 των Κοινοτήτων Άμφισσας, Δελφών, Δεσφίνας, Γαλαξιδίου, Αγίων Πάντων, Βουνιχώρας, Πεντεορίων, Λιλαίας και Επταλόφου.

Ο εν λόγω πίνακας είναι προσβάσιμος μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης:

https://apps.deddie.gr/OnePerCentReturnsRES/pages/index.html

στην κατηγορία:

«1ος Προσωρινός Πίνακας Δικαιούχων Ειδικού Τέλους ΑΠΕ 1% ετών 2021 2022».

Για το Δήμο Δελφών δικαιούχοι της πίστωσης είναι οι οικιακοί καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας, οι οποίοι έχουν ενεργή σύνδεση εντός των διοικητικών ορίων των Δημοτικών Κοινοτήτων Άμφισσας, Δελφών, Δεσφίνας, Γαλαξιδίου, Αγίων Πάντων, Βουνιχώρας, Πεντεορίων, Λιλαίας και Επταλόφου στις 31.12.2023, κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της υπ’ αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/137804/3493 (ΦΕΚ Β’ 7569) Απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, που αφορά στον επιμερισμό του ειδικού τέλους υπέρ των οικιακών καταναλωτών σε περιοχές όπου λειτουργούν σταθμοί Α.Π.Ε. και Υβριδικοί σταθμοί για τα έτη 2021 και 2022.

Στις περιπτώσεις ενεργών παροχών οι αριθμοί των οποίων δεν συμπεριλαμβάνονται στους πίνακες που αναρτώνται στην ιστοσελίδα της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., οι δικαιούχοι οικιακοί καταναλωτές μπορούν να υποβάλλουν στο Δήμο Δελφών, μέχρι την 28η Ιουνίου 2024, αίτηση για έκδοση βεβαίωσης με την οποία θα βεβαιώνεται ότι η ενεργή τους σύνδεση δεν συμπεριλαμβάνεται στον εν λόγω πίνακα και βρίσκεται εντός των ορίων των ανωτέρων Κοινοτήτων.

Ο Δήμος Δελφών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα, θα διαβιβάσει τις σχετικές βεβαιώσεις στο ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. μέχρι και την 1η Ιουλίου 2024, καθώς μετά την ημερομηνία αυτή, υποβολές βεβαιώσεων δε θα γίνονται αποδεκτές. Για το λόγο αυτό καλούνται άμεσα οι δικαιούχοι καταναλωτές που δεν βρίσκονται στον Προσωρινό Πίνακα να απευθυνθούν στο Δήμο.

Μετά την ολοκλήρωση της παραπάνω διαδικασίας, ο ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. θα ενημερώσει για την ανάρτηση του Οριστικού Πίνακα με τους αριθμούς παροχής των δικαιούχων οικιακών καταναλωτών ανά Κοινότητα και Ο.Τ.Α. Α΄ βαθμού και θα αποστείλει στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας τελικό πίνακα με αναλυτικά στοιχεία (αριθμό παροχής, ποσό, προμηθευτή, Κοινότητα και Ο.Τ.Α. Α΄ βαθμού) και στους Προμηθευτές Ηλεκτρικής Ενέργειας τα ποσά που τους αντιστοιχούν ανά δικαιούχο της πίστωσης.


*Για τη σχετική αίτηση προς τον Δήμο πατήστε εδώ