Δήμος ΔωρίδαςΕπικαιρότηταΤοπικά

Οι νέοι αντιδήμαρχοι Δωρίδας σύμφωνα με την απόφαση του Δ. Γιαννόπουλου

Ο Δήμαρχος

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87), όπως τροποποιήθηκε από την παρ.1 του άρθρου 68 του Ν.4555/2018 (Α’ 133) Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι, από το άρθρο 5 του Ν.4623/2019 (Α’ 134), από το άρθρο 47 του Ν.4647/19 (Α’ 204) και το άρθρο 3 του ν. 5056/23.

2.Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3.Την υπ’ αριθ. 28549/16.04.2019 (ΦΕΚ 1327/17.04.2019 τεύχος B’) απόφαση ΥΠ.ΕΣ. “Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας, σύμφωνα με το ν. 3852/2010, όπως ισχύει.”

4.Τις διατάξεις του άρθρου 92 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 33 του Ν.4483/2017 (Α’ 107) και της παρ. 3 ε’ άρθρου 3 ν.4051/2012 (Α’ 40), αναφορικά με την αντιμισθία.

5.Τις διατάξεις του άρθρου 2, παρ. 1, του Ν. 3852/2010, «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», σχετικά με τη συγκρότηση των Δήμων. Σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις ο Δήμος Δωρίδος αποτελείται από τέσσερις (4) Δημοτικές Ενότητες (Βαρδουσίων, Ευπαλίου, Λιδωρικίου, Τολοφώνος).

6.Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2021 (Ελληνική Στατιστική Αρχή 2846 / Β4 – 461/21.04.2023) για τον Δήμο Δωρίδος, σύμφωνα με τα οποία ο πληθυσμός του ανέρχεται στους 12.034 κατοίκους.

7.Το γεγονός ότι στο Δήμο μπορεί να ορισθούν τέσσερις (4) Αντιδήμαρχοι και ένας (1) άμισθος Αντιδήμαρχος.

8.Τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου Δωρίδος (ΦΕΚ 4166/Β’/28-6-2023).

9.Τα με αριθμ. πρωτ. 11825/23-12-2023 Πρακτικά Ορκωμοσίας του Δημάρχου καθώς και των Δημοτικών Συμβούλων. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α) Ορίζει τους κατωτέρω δημοτικούς συμβούλους ως Αντιδημάρχους του Δήμου Δωρίδος, με θητεία από 2.1.2024 μέχρι 31.12.2024, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου και τους μεταβιβάζει αρμοδιότητες ως εξής:

1. Τον κ. Κουτσούμπα Κωνσταντίνοέμμισθο κατά τόπο Αντιδήμαρχο στη Δημοτική Ενότητα Λιδωρικίου και καθ΄ ύλην αρμόδιο: 

Α.  Του Αυτοτελούς Τμήματος  Πολιτικής Προστασίας.

Β.  Του Αυτοτελούς Τμήματος  Εθελοντισμού και Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.

2. Τον κ. Νίτσο Βασίλειο, άμισθο Αντιδήμαρχο και καθ΄ ύλην αρμόδιο: 

α. Της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών και Ανθρωπίνων Πόρων εκτός:

  • Των αρμοδιοτήτων του γραφείου Αστικής Πανίδας(3.α έως ιδ) του Τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών, Επιχειρηματικής Ανάπτυξης και Δημόσιας Υγείας.
  • Των αρμοδιοτήτων μέριμνας για το σχεδιασμό και την εφαρμογή ενεργειών ανάπτυξης των αγροτικών, αλιευτικών και κτηνοτροφικών δραστηριοτήτων στα γεωγραφικά όρια του Δήμου (4.α έως μβ) του Τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών, Επιχειρηματικής Ανάπτυξης και Δημόσιας Υγείας.
  • Του συνόλου των αρμοδιοτήτων του Τμήματος Κοινωνικής Μέριμνας, Αλληλεγγύης και Ισότητας των Φύλων.

β. Της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης και Ανάπτυξης εκτός :

  • Του Τμήματος Ταμείου. 
  • Του Τμήματος Εσόδων και Δημοτικής Περιουσίας.
  • Του Τμήματος Διπλογραφικού.

3. Τον κ. Καγιά Ιωάννηέμμισθο κατά τόπο Αντιδήμαρχο στη Δημοτική Ενότητα Ευπαλίου και καθ΄ ύλην αρμόδιο: 

α. Της Διεύθυνσης Κυκλικής Οικονομίας και Ανακύκλωσης εκτός του Τμήματος Κίνησης και Συντήρησης Οχημάτων και Εξοπλισμού.

β. Του Αυτοτελούς Τμήματος Δημοτικής Αστυνομίας.

  1. 4.Τον κ. Γκίκα Χρήστοέμμισθο κατά τόπο Αντιδήμαρχο στη Δημοτική Ενότητα Ερατεινής και καθ΄ ύλην αρμόδιο: 

α. Της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών. 

β. Του Αυτοτελούς Τμήματος Υπηρεσιών Δόμησης (ΥΔΟΜ) και συγκεκριμένα το συντονισμό της υποστήριξης του Δήμου Δωρίδος από την υπηρεσία Δόμησης του Δ.Δελφών έως τη στελέχωση υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Δωρίδος και τις ενέργειες στελέχωσης. 

  1. 5.Τον κ. Κατσαρό Χαράλαμπο,έμμισθο κατά τόπο Αντιδήμαρχο στη Δημοτική Ενότητα Βαρδουσίων και καθ΄ ύλην αρμόδιο: 

Της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου.

Β) Στους κατά τόπο Αντιδημάρχους μεταβιβάζει τις εξής αρμοδιότητες: 

1.Την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη Δημοτική Ενότητα.

2.Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη Δημοτική Ενότητα.

3.Τη μέριμνα για τη διατήρηση του εξοπλισμού, που βρίσκεται στη Δημοτική Ενότητα, σε κατάσταση καλής λειτουργίας.

4.Την υπογραφή, με εξουσιοδότηση του δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων, που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της Δημοτικής Ενότητας  (εκτός των πιστοποιητικών δημοτολογίου και των βεβαιώσεων μόνιμης κατοικίας).

5.Τη συνεργασία με τους προέδρους των συμβουλίων των δημοτικών κοινοτήτων και τους προέδρους των δημοτικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.

6.Την αρμοδιότητα τέλεσης πολιτικών γάμων στη Δημοτική Ενότητα. 

7.Την ευθύνη για τη χορήγηση της χρήσης – διάθεσης των αιθουσών και χώρων της Δημοτικής Ενότητας για πολιτιστικές και κοινωνικές εκδηλώσεις, καθώς και των κάθε είδους αθλητικών εγκαταστάσεων. 

8.Συνεργάζονται και συνεπικουρούν το έργο των καθ’ ύλην αρμόδιων αντιδημάρχων, σχετικά με τη λειτουργία των Δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη Δημοτική Ενότητά τους, την παρακολούθηση της αποκομιδής των απορριμμάτων, των ανακυκλώσιμων υλικών, της καθαριότητας των κοινόχρηστων χώρων, του πρασίνου,του δημοτικού φωτισμού. Εισηγούνται παρακολουθούν κάθε εκπονούμενη μελέτη, εκτελούμενο έργο, εργασία, προμήθεια, παροχή υπηρεσίας που πραγματοποιείται στη Δημοτική Ενότητα από το Δήμο, ή άλλα νομικά ή φυσικά πρόσωπα και δεν μπορεί να προβλεφθεί με τη παρούσα απόφαση. 

Γ. Στους καθ’ ύλην Αντιδημάρχους μεταβιβάζουμε τις εξής αρμοδιότητες : 

1. Ασκούν όλες τις αρμοδιότητες των υπηρεσιών που ρητά περιγράφονται στον ισχύοντα Ο.Ε.Υ του Δήμου 

2.Ασκούν όλες τις αρμοδιότητες του Δημάρχου που ορίζονται στους εγκεκριμένους κανονισμούς του Δήμου και αφορούν τις υπηρεσίες ευθύνης τους. 

3. Στις μεταβιβαζόμενες αρμοδιότητες περιλαμβάνονται και αυτές που δεν μπορεί να προβλεφθούν με τη παρούσα απόφαση αλλά προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία. 

4. Όλες οι λοιπές αρμοδιότητες δήμαρχου κατά την ισχύουσα νομοθεσία και κατά τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου, που δε μεταβιβάζονται με την παρούσα Απόφαση ή δε μεταβιβαστούν με μεταγενέστερη Απόφαση Δημάρχου, ασκούνται αποκλειστικά από το Δήμαρχο Δωρίδος.

5. Την υπογραφή όλων των σχετικών εγγράφων που σχετίζονται με την άσκηση των παραπάνω καθ’ ύλη αρμοδιοτήτων, εφόσον η υποχρέωση αυτή δεν εμπίπτει στα καθήκοντα των Προϊσταμένων Αυτοτελών Τμημάτων και Διευθυντών όπως αυτά περιγράφονται στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου.

Δ. Οι ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν να εκλεγούν ή να είναι μέλη του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου. 

Ε. Η ανάκληση του Αντιδημάρχου είναι δυνατή οποτεδήποτε, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του δημάρχου, για λόγους που ανάγονται στην άσκηση των καθηκόντων του

ΣΤ.  ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ. 

α. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ.Νίτσου Βασιλείου που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ.Καγιάς Ιωάννης. 

β. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ.Καγιά Ιωάννη. που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ.Γκίκας Χρήστος. 

γ. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ.Γκίκα Χρήστου που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ.Κουτσούμπας Κωνσταντίνος. 

δ. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ.Κουτσούμπα Κωνσταντίνου που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ.Κατσαρός Χαράλαμπος.

ε. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ.Κατσαρού Χαράλαμπου που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Κουτσούμπας Κωνσταντίνος.

στ.Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ.Νίτσος Βασίλειος, που αναπληρώνει το Δήμαρχο, και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από τον Αντιδήμαρχο κ. Γκίκα Χρήστο.

Ζ. Οι άμισθοι αντιδήμαρχοι δεν δικαιούνται αντιμισθίας ή οποιασδήποτε άλλης οικονομικής απολαβής.

Η. Η παρούσα να δημοσιευτεί στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Δωρίδος.