ΠεριφερειακάΣτερεά

Συνεδριάζει την Τρίτη 23 -1-2024 το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς

Με αποκλειστικά διαδικαστικά θέματα για ορισμούς εκπροσώπων και συγκροτήσεις επιτροπών, συνεδριάζει την Τρίτη 23 Ιανουαρίου 2024 και ώρα 11:00 πμ, στην αίθουσα συνεδριάσεων «Λάμπρου Παπαδήμα» (Αινιάνων 6-8, Λαμία), το νέο Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας, σύμφωνα με την πρόσκληση της Προέδρου του Λουκίας Θεοδώρου – Μαγούλα.

Τα θέματα που θα απασχολήσουν τη συνεδρίαση είναι τα παρακάτω δεκαέξι (16):

Θέμα 1ο: Εκλογή εκπροσώπων περιφερειών στη Γενική Συνέλευση της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝ. Π.Ε.) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του Π. Δ. 74/2011 (Φ.Ε.Κ. 181/τ. Α΄/22-8-2011.

Εισηγητής: κ. Φάνης Σπανός, Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας

Θέμα 2ο: Συγκρότηση επιτροπής «Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» σύμφωνα με το άρθρο 164 Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων.

Εισηγητής: κ. Φάνης Σπανός, Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας

Θέμα 3ο: Συγκρότηση επιτροπής «Εργασίας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας» σύμφωνα με το άρθρο 164 Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων .

Εισηγητής: κ. Φάνης Σπανός, Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας

Θέμα 4ο: Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Αναπτυξιακού Οργανισμού με την επωνυμία «ΣΚΑΠΑΝΗ Ανώνυμη Εταιρεία – Αναπτυξιακός Οργανισμός Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας».

Εισηγητής: κ. Φάνης Σπανός, Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας

Θέμα 5ο: Ορισμός εκπροσώπων Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας σε Επιτροπές αρμοδιότητας Λιμενικής Αρχής.

Εισηγητής: κ. Φάνης Σπανός, Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας

Θέμα 6ο: Απόφαση ορισμού προσώπων που θα συνυπογράφουν τις συναλλαγές με όλα τα πιστωτικά ιδρύματα (Εμπορικές τράπεζες και Τράπεζα της Ελλάδος), για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, καθώς και των ηλεκτρονικών πληρωμών των δαπανών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, στην Τράπεζα της Ελλάδος.

Εισηγητής: κ. Φάνης Σπανός, Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας

Θέμα 7ο: Ορισμός εκπροσώπου της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στη Γενική Συνέλευση της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης Στερεάς Ελλάδας και ορισμός μελών και Προέδρου στο Διοικητικό Συμβούλιο αυτής.

Εισηγητής: κ. Φάνης Σπανός, Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας

Θέμα 8ο: Ορισμός εκπροσώπων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στα συλλογικά όργανα της εταιρείας «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ Α.Ε».

Εισηγητής: κ. Φάνης Σπανός, Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας

Θέμα 9ο: Ορισμός εκπροσώπων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στα συλλογικά όργανα της Εταιρείας «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Α. Ε. Ο.Τ.Α».

Εισηγητής: κ. Φάνης Σπανός, Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας

Θέμα 10ο: Ορισμός εκπροσώπων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στα συλλογικά όργανα της Εταιρείας «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΦΩΚΙΚΗ Α.Ε–Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ» .

Εισηγητής: κ. Φάνης Σπανός, Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας

Θέμα 11ο: Ορισμός εκπροσώπου της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στο Δ.Σ της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Διαχείριση και Διοίκηση Βιομηχανικής Περιοχής Θίσβης Βοιωτίας Α.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «ΔΙΑ.ΒΙ.ΠΕ.ΘΙ.Β. ΑΕ».

Εισηγητής: κ. Φάνης Σπανός, Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας

Θέμα 12ο: Ορισμός αιρετού εκπροσώπου της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του αναπληρωτή του στην Επιτροπή του άρθρου 18 του νόμου 2218/1994 (ή του άρθρου 68 του π.δ. 30/1996)  Νομών Βοιωτίας, Ευβοίας, Ευρυτανίας, Φθιώτιδας, και Φωκίδας με χωρική αρμοδιότητα την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και έδρα τη Λαμία.

Εισηγητής: κ. Φάνης Σπανός, Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας

Θέμα 13ο: Ορισμός μελών του Δ.Σ. της αστικής εταιρείας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ».

Εισηγητής: κ. Φάνης Σπανός, Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας

Θέμα 14ο: Ορισμός εκπροσώπου της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στο Διοικητικό Συμβούλιο της Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Φορέας Διοίκησης, Διαχείρισης και Αξιοποίησης Ακινήτων και Εγκαταστάσεων Πανελλήνιας Έκθεσης Λαμίας Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.» .

Εισηγητής: κ. Φάνης Σπανός, Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας

Θέμα 15ο: Ορισμός Περιφερειακού Συμβούλου για τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ενιαίου ΝΠΔΔ με την επωνυμία ΓΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ-ΓΝ ΚΥ ΚΥΜΗΣ-ΓΝ ΚΑΡΥΣΤΟΥ.

Εισηγητής: κ. Φάνης Σπανός, Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας

Θέμα 16ο: Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 319/3-11-2023 (ΑΔΑ: 92Ο27ΛΗ-Λ0Ω) προηγούμενης απόφασης της 18ης Συνεδρίασης με θέμα: « Αποζημίωση ιδιωτών μεταφορέων Π.Ε. Ευρυτανίας με ποσό που ανέρχεται σε ποσοστό 80% του αντίστοιχου μεταφορικού μέσου του μαθηματικού τύπου του παραρτήματος της υπ΄ αριθμ. 50025/2018 ΚΥΑ για το σχολικό έτος 2023-2024.

Εισηγητής: κ. Φάνης Σπανός, Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας