Οικονομία

Το σχέδιο «Ενοίκιο έναντι Δόσης» προωθεί η Κύπρος, για την προστασία της 1ης κατοικίας των ευάλωτων οφειλετών

Σχέδιο δράσης για την προστασία της πρώτης κατοικίας των ευάλωτων οφειλετών, προωθεί η Κύπρος.

Πρόκειται για το Σχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών της Κύπρου «Ενοίκιο έναντι Δόσης» που θα υλοποιήσει η ΚΕΔΙΠΕΣ, η κυπριακή Εταιρεία Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων και θα συμμετέχουν οι κυπριακές τράπεζες και εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων στις οποίες τηρούνται οι μη εξυπηρετούμενες οφειλές ευάλωτων οφειλετών και έχουν δηλώσει ενδιαφέρον συμμετοχής στο Σχέδιο.

Οι τελευταίες θα μπορούν να πωλούν σε νέους ιδιοκτήτες τα ακίνητα ευάλωτων οφειλετών που αδυνατούν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους, προκειμένου οι ευάλωτοι να συνεχίσουν να κατοικούν σε αυτά έναντι ενοικίου. Μάλιστα, το ενοίκιο θα επιδοτείται πλήρως από το κυπριακό κράτος σε όλη τη διάρκεια της μίσθωσης που ορίζεται σε 14 χρόνια.

Το σχέδιο «Ενοίκιο έναντι Δόσης» αφορά σε δάνεια, ανεξαρτήτως νομίσματος, που έχουν ρυθμιστεί και που πληρούν αθροιστικά τις εξής προϋποθέσεις:

  • Οι ρυθμίσεις ήταν κατά τις 31 Δεκεμβρίου 2021 και κατά τις 31 Δεκεμβρίου 2022, μη εξυπηρετούμενες,
  • Πρόκειται για ρυθμίσεις που έχουν ως εξασφάλιση την κύρια κατοικία του οφειλέτη,
  • Η αγοραία αξία της κύριας κατοικίας δεν υπερβαίνει τις 250.000 ευρώ, όπως αυτή θα προκύψει από την/τις εκτίμηση/εις που θα διενεργηθεί/ούν από Εκτιμητή εκ μέρους της ΚΕΔΙΠΕΣ.

Σημειώνεται ότι οι κατοικίες θα πωλούνται στους νέους ιδιοκτήτες στο 65% της εμπορικής τους αξίας. Ο ενοικιαστής (ευάλωτος οφειλέτης) θα υπογράφει σύμβαση ενοικίασης με τον νέο ιδιοκτήτη, η οποία περιλαμβάνει τους πιο κάτω όρους:

  • Διάρκεια ενοικίασης ίση με 14 έτη. Όπου τουλάχιστον ένας εκ των ενοικιαστών, κατά την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης Ενοικίασης, είναι άνω των 65 ετών και ο/η σύζυγός του είναι τουλάχιστον 50 ετών, η διάρκεια ενοικίασης ορίζεται εφ΄ όρου ζωής των ενοικιαστών.
  • Καταβολή του Καθορισμένου Ενοικίου από την Κυπριακή Δημοκρατία προς τον νέο ιδιοκτήτη και υποχρέωση καταβολής ετήσιου ενοικίου ύψους ενός ευρώ (€1) από τον ενοικιαστή ως τη λήξη της διάρκειας ενοικίασης.
  • Βασική ασφάλιση ακινήτου της κύριας κατοικίας από τον νέο ιδιοκτήτη.
  • Απαγόρευση υπενοικίασης της κύριας κατοικίας σε τρίτο πρόσωπο.)
  • Δυνατότητα απόκτησης της κύριας κατοικίας από τον ιδιοκτήτη ή συγγενή πρώτου βαθμού του ιδιοκτήτη στην τιμή επαναγοράς (αυτή περιλαμβάνεται στη Σύμβαση Ενοικίασης) μετά την πάροδο πέντε (5) ετών και πριν ή κατά την λήξη δεκατεσσάρων (14) ετών από την ημερομηνία έναρξης της Σύμβασης Ενοικίασης.

Οι ίδιοι οι οφειλέτες θα μπορούν επίσης να αιτηθούν την εθελοντική παράδοση του ακινήτου τους. Για να είναι επιλέξιμοι για το «Ενοίκιο έναντι Δόσης», τα φυσικά πρόσωπα – αιτούντες που πρέπει να πληρούν όλες τις πιο κάτω προϋποθέσεις:

1. Διαμονή του αιτούντος και της οικογένειάς του στην κύρια κατοικία από την 1η Ιανουαρίου 2021 και εντεύθεν, για τουλάχιστον 6 μήνες ανά έτος,

2. Για οποιαδήποτε περίοδο μεταξύ 1/1/2021 και 31/12/2022, ο αιτών ή οποιοδήποτε μέλος της οικογένειάς του, είναι δικαιούχος(οι) οποιουδήποτε εκ των πιο κάτω επιδομάτων/παροχών από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, το Υφυπουργείο Προνοίας ή το Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες.

Ειδικότερα:

(α) Δημόσιο Βοήθημα, (β) Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα, (γ) Επίδομα Βαριάς Κινητικής Αναπηρίας, (δ) Επίδομα Φροντίδας σε Παραπληγικά Άτομα, (ε) Επίδομα Φροντίδας σε Τετραπληγικά Άτομα, (στ) Χορηγία σε Τυφλούς, (ζ) Επίδομα Διακίνησης σε Αιμοκαθαιρόμενους Νεφροπαθείς και σε Άτομα με Θαλασσαιμία, (η) Επίδομα Διακίνησης σε Άτομα με Αναπηρία (θ) Επίδομα Τέκνου με ετήσιο μεικτό οικογενειακό εισόδημα μέχρι €19.500 και με αξία Λοιπής Ακίνητης Ιδιοκτησίας μέχρι €100.000, (ι) Επίδομα Τέκνου για πολύτεκνη ή τρίτεκνη οικογένεια για τρία εξαρτώμενα παιδιά και άνω, (ια) Επίδομα Μονογονεϊκής Οικογένειας, (ιβ) Επίδομα Συνταξιούχου με Χαμηλά Εισοδήματα, (ιγ) Σύνταξη Ανικανότητας.

3. Κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για ένταξη στο Σχέδιο, ο αιτών ή/και ο/η σύζυγός του/της είναι πολίτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

4. Όπου ο αιτών δεν αποτελεί δανειολήπτη ή ιδιοκτήτη, δεκτές γίνονται αιτήσεις για ένταξη στο Σχέδιο όπου ο αιτών είναι, είτε συγγενής μέχρι δεύτερου βαθμού με τουλάχιστον έναν εκ των δανειοληπτών ή ιδιοκτητών, είτε πρώην σύζυγος ενός εκ των δανειοληπτών ή ιδιοκτητών, εφόσον ο εν λόγω δανειολήπτης ή ιδιοκτήτης δώσει την ενυπόγραφη συγκατάθεσή του στην αίτηση.

5. Όπου ο αιτών δεν αποτελεί τον δικαιούχο και ο δικαιούχος είναι ενήλικο πρόσωπο, δεκτές γίνονται αιτήσεις για ένταξη στο Σχέδιο εφόσον ο Δικαιούχος δώσει την ενυπόγραφη συγκατάθεσή του στην αίτηση.

6. Δικαίωμα υποβολής αίτησης για ένταξη στο Σχέδιο έχουν οι αιτούντες στο Σχέδιο ΕΣΤΙΑ και στο Σχέδιο ΟΙΚΙΑ με πλήρως συμπληρωμένη αίτηση οι οποίοι αξιολογήθηκαν από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και τον Οργανισμό Χρηματοδότησης Στέγης αντίστοιχα, ως επιλέξιμοι αλλά μη βιώσιμοι για ένταξη στο Σχέδιο ΕΣΤΙΑ και στο Σχέδιο ΟΙΚΙΑ αντίστοιχα, καθώς και πρόσωπα που έχουν ενταχθεί στα Σχέδια ΕΣΤΙΑ και ΟΙΚΙΑ και των οποίων η ένταξη στη συνέχεια τερματίστηκε.