Δήμος ΔελφώνΤοπικά

Έκδοση απόφασης επιμερισμού του ειδικού τέλους υπέρ των οικιακών καταναλωτών σε περιοχές με Α.Π.Ε. και Υβριδικούς σταθμούς

Ο Δήμος Δελφών ενημερώνει ότι, σύμφωνα με την απόφαση του Γενικού Διευθυντή Ενέργειας δημοσιοποιείται ο Πίνακας Επιμερισμού σε μία ή περισσότερες Δημοτικές Κοινότητες του ειδικού τέλους υπέρ των οικιακών καταναλωτών σε περιοχές όπου λειτουργούν σταθμοί Α.Π.Ε. και Υβριδικοί σταθμοί για τα έτη 2021 και 2022. 

Ενστάσεις κατά της ανωτέρω απόφασης δύναται να υποβληθούν, εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός μηνός από την ημερομηνία ανάρτησής της, στο πεδίο των Υπηρεσιακών Ανακοινώσεων της ιστοσελίδας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (https://ypen.gov.gr/), ήτοι έως και την 5η Φεβρουαρίου 2024. Οι ενστάσεις υποβάλλονται είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, είτε ιδιοχείρως στο Πρωτόκολλο της Γενικής Γραμματείας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών, είτε ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση dapel_telos_oikiakoi@prv.ypeka.gr, με την ένδειξη «Ένσταση κατά του Πίνακα Επιμερισμού του Ειδικού Τέλους υπέρ οικιακών καταναλωτών».

Μετά την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων, απόσπασμα της παρούσας, στο οποίο θα περιλαμβάνονται οι περιπτώσεις σταθμών του Πίνακα Επιμερισμού, για τις οποίες δεν έχουν υποβληθεί ενστάσεις, θα αποσταλεί  από το Υπουργείο Περιβάλλοντος στη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. και θα κοινοποιηθεί στους οικείους Ο.Τ.Α. Α΄ βαθμού. 

Ακολούθως, από την ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ  θα πραγματοποιηθεί η διαδικασία επιμερισμού και απόδοσης των ποσών του ειδικού τέλους στους δικαιούχους οικιακούς καταναλωτές και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της,  Προσωρινός Πίνακας με τους αριθμούς παροχής των δικαιούχων οικιακών καταναλωτών ανά Δημοτική Κοινότητα, οι οποίοι,  σύμφωνα με τα στοιχεία που τηρούνται στο μηχανογραφικό της σύστημα,  πληρούν τα κριτήρια. Κατά το στάδιο αυτό, στις περιπτώσεις ενεργών παροχών οι αριθμοί των οποίων δεν συμπεριλαμβάνονται στους πίνακες που αναρτώνται στην ιστοσελίδα του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.,  οι δικαιούχοι οικιακοί καταναλωτές θα μπορούν να υποβάλλουν στους οικείους ΟΤΑ Α΄ βαθμού, εντός ενός μηνός από την ημερομηνία ανάρτησης των πινάκων, αίτηση για έκδοση βεβαίωσης ότι είναι δικαιούχοι. Για την ανάρτηση του εν λόγω Προσωρινού Πίνακα και την ταχθείσα χρονική προθεσμία για τις ενέργειες των δημοτών θα υπάρξει εκ νέου ενημέρωση του κοινού. 

Για το Δήμο Δελφών δικαιούχοι της πίστωσης είναι οι οικιακοί καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας, οι οποίοι έχουν ενεργή σύνδεση εντός των διοικητικών ορίων των Δημοτικών Κοινοτήτων  Άμφισσας, Δελφών, Δεσφίνας, Γαλαξιδίου, Αγίων Πάντων, Βουνιχώρας, Πεντεορίων, Λιλαίας και Επταλόφου όπως αυτές έχουν αναρτηθεί στον Πίνακα Επιμερισμού, κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της υπ’ αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/137804/3493 (ΦΕΚ Β’ 7569) Απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι την 31.12.2023.

*Συνημμένα η απόφαση του Γενικού Διευθυντή Ενέργειας και  ο Πίνακας Επιμερισμού του Ειδικού Τέλους ΑΠΕ σε Δημοτικές Κοινότητες υπέρ οικιακών καταναλωτών για τα έτη 2021-2022