ΠολιτικάΠολιτικά – ΦωκίδαΤοπικά

Γιάννης Μπούγας για το Νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού. 

Σήμερα, 8.3.2024, συζητείται και ψηφίζεται στην Ολομέλεια της Βουλής το Νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού με τίτλο «Ενίσχυση του Δημοσίου Πανεπιστημίου – Πλαίσιο λειτουργίας μη κερδοσκοπικών παραρτημάτων ξένων πανεπιστημίων».

Το εν λόγω σχέδιο νόμου αφορά ρυθμίσεις για την ενίσχυση και προώθηση των δημόσιων Πανεπιστημίων καθώς και ρυθμίσεις για την εγκατάσταση και λειτουργία των Νομικών Προσώπων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Ν.Π.Π.Ε), καθώς και άλλες ανεξάρτητες μεταρρυθμιστικές διατάξεις. 

Συγκεκριμένα:

στοχεύει στην εναρμόνιση με τις νομολογιακές επιταγές του ΣτΕ  υπό το σύγχρονο πρίσμα του ενωσιακού δικαίου, καθώς και  του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής  Ένωσης (Δ.Ε.Ε.), ρυθμίζοντας έτσι την εγκατάσταση, την οργάνωση, τη λειτουργία στην Ελλάδα παραρτημάτων ξένων πανεπιστημίων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα υπό μορφή Νομικών Προσώπων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Ν.Π.Π.Ε.). Τα Ν.Π.Π.Ε., μετά από αδειοδότηση, αξιολόγηση και πιστοποίηση από κρατικά όργανα των προγραμμάτων σπουδών τους  και φυσικά των εργαστηριακών και κτιριακών υποδομών, θα απονέμουν ακαδημαϊκούς αναγνωρισμένους τίτλους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Μετά τη πρόσφατη καθώς και καθόλα ευρεία νομοθετική ρύθμιση του ν.4957/2022, το παρόν Μέρος προβαίνει σε περαιτέρω βελτίωση της λειτουργίας των ΑΕΙ  της χώρας, μέσω κυρίως  α) της έμπρακτης ενίσχυσης του αυτοδιοίκητου με τις ήδη θεσμοθετημένες διατάξεις που αφορούν τη διευκόλυνση της διαδικασίας ανάδειξης και λειτουργίας των οργάνων διοίκησής τους, β) της ενίσχυσης της οικονομικής και διοικητικής αυτοτέλειας τους, καθώς και την αναβάθμιση του ρόλου του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε), γ) της εξωστρέφειας των Α.Ε.Ι με τη χρηματοδότηση κοινών προγραμμάτων σπουδών κυρίως β’ κύκλου και της παροχής δυνατότητας σε αλλοδαπούς να παρακολουθούν ξενόγλωσσα προγράμματα Σπουδών για βραχείες περιόδους σπουδών, δ) της απλοποίησης ως επί των πλείστων και της ευελιξίας της λειτουργίας των οργάνων διοίκησης κατά της άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, καθώς και της εντατικοποίησης του ψηφιακού μετασχηματισμού και  ρύθμισης της ακαδημαϊκής αναγνώρισης τίτλων σπουδών. 

Επιπλέον, περιλαμβάνονται και οργανωσιακές αλλαγές που αφορούν το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (Δ.Π.Θ.), παρεμβάσεις κυρίως και ρυθμίσεις που αφορούν την ένταξη των Ινστιτούτων ΔΙ.ΠΑ.Ε., νέων σχολών, τμημάτων και εισαγωγικών κατευθύνσεων. Επίσης, αναφέρονται σημαντικές μεταρρυθμίσεις και στο Ε.Α.Π. στο πλαίσιο του ν. 4957/2022, καθώς και του ν.2083/2022 που έχουν παρατηρηθεί σημαντικές εξελίξεις στο τομέα της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. β) στην ενίσχυση των αρμοδιοτήτων των συλλογικών οργάνων του Ε.Α.Π., γ) στην  ενδυνάμωση της εξωστρέφειας και της διαφάνειας αυτού, δ) στον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας του Ε.Α.Π., του Ερευνητικού Κέντρου και Κέντρου Ανάπτυξης Πιστοποίησης και Αξιολόγησης καθώς και της θεσμοθέτησης της δυνατότητας εκ του σύνεγγυς διδασκαλίας.

Τέλος, αναφέρονται και κάποιες επιπλέον μεταρρυθμίσεις αρμοδιότητας γενικότερα του Υπουργείου Παιδείας  Θρησκευμάτων και Αθλητισμού που αφορούν τη συντονισμένη λειτουργία καθώς και τη δυνατότητα ευελιξίας και εξέλιξης της συγκρότησης του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π), την ενίσχυση της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, τη κάλυψη θέσεων στην ειδική αγωγή καθώς και την ίδρυση εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού όπως,  Κέντρων Καινοτομίας στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Πολιτικό γραφείο Ιωάννη Δ. Μπούγα 

                                                   Υφυπουργού Δικαιοσύνης                                       

 Βουλευτή Φωκίδας