ΕπικαιρότηταΠ.Ε. ΦωκίδαςΠεριφερειακάΤοπικά

Προκήρυξη πλήρωσης μίας (1) θέσης Ειδικού Συμβούλου στην Περιφερειακή Ενότητα Φωκίδας

Την πλήρωση μιας (1) θέσης Ειδικού Συμβούλου για την υποβοήθηση του έργου του Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου χρονικής διάρκειας ίσης με την θητεία του ανωτέρω Αντιπεριφερειάρχη.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν:
– Πτυχίο ή δίπλωμα Ανώτατης Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα της αλλοδαπής, Οικονομικών Σπουδών.
– Tίτλο μεταπτυχιακών σπουδών Σχολής Ανώτατης Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή
αλλοδαπής με ειδίκευση στην Διοίκηση Οικονομικών Μονάδων (MBA) .
– Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα:(i) επεξεργασίας κειμένων, (ii) υπολογιστικών φύλλων και (iii) υπηρεσιών διαδικτύου.
– Γνώσεις Αγγλικών B2 επιπέδου LOWER

Τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για το μόνιμο προσωπικό του Δημοσίου ήτοι:
-Να είναι Έλληνες πολίτες.
Εξαίρεση: Δικαιούνται να είναι υποψήφιοι και πολίτες των κρατών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης (σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 152/2000).
Δικαιούνται επίσης να είναι υποψήφιοι:
α) Όσοι απέκτησαν την ελληνική ιθαγένεια με πολιτογράφηση και έχει παρέλθει ένα έτος από την απόκτησή της.
β) Όσοι απέκτησαν την ελληνική ιθαγένεια με πολιτογράφηση και δεν έχει παρέλθει έτος από την απόκτησή της, εφόσον μέχρι την απόκτησή της ήταν υπήκοοι κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
-Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλόλητα που απαιτείται για την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που θα επιλεγούν.
-Οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές.
-Να μην υπάρχει κώλυμα πρόσληψης από ποινική καταδίκη ή υποδικία ή δικαστική
συμπαράσταση ή απόλυση από θέση δημόσιας υπηρεσίας ή Ο.Τ.Α. ή άλλου Ν.Π.Δ.Δ. (άρθρα 8& 9 του Ν. 3528/2007).

Τα ανωτέρω πρέπει να συντρέχουν τόσο κατά την τελευταία ημέρα προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής, όσο και κατά το χρόνο πρόσληψης.

Για την πρόσληψη θα εκτιμηθεί περαιτέρω η εμπειρία σε φορείς του Δημοσίου ή Ιδιωτικού Τομέα.

Ο ανωτέρω Ειδικός Σύμβουλος υπόκειται απευθείας στην ιεραρχική εξάρτηση του
Αντιπεριφερειάρχη, για την επικουρία του οποίου προσλαμβάνεται. Δεν ασκεί αποφασιστικές αρμοδιότητες οποιασδήποτε μορφής. Παρέχει συμβουλές και διατυπώνει εξειδικευμένες γνώμες, γραπτά ή προφορικά, για το συγκεκριμένο τομέα δραστηριότητας της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας, τον οποίο έχει οριστεί να εξυπηρετεί, και ότι άλλο του ανατεθεί στα πλαίσια των γνώσεων του.
Το έργο του Ειδικού Συμβούλου δεν είναι ασυμβίβαστο με την ιδιότητα του δικηγόρου, ούτε αναστέλλει την άσκηση του δικηγορικού λειτουργήματος. Για όσους έχουν την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία σε άλλο τομέα δραστηριότητας, η άσκηση του ελευθέριου επαγγέλματος είναι ασυμβίβαστη με την άσκηση καθηκόντων του Ειδικού Συμβούλου , μπορεί όμως να εξαιρεθεί από τον περιορισμό του παρόντος εδαφίου με απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας.

Δικαιολογητικά :
Οι υποψήφιοι για την ανωτέρω θέση πρέπει να υποβάλλουν στην Διεύθυνση Διοικητικού Οικονομικού της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας (Γιδογιάννου 31-33100 ΄Άμφισσα ), μέσα σε χρονικό διάστημα πέντε (5) ημερών από την τελευταία δημοσίευση της παρούσας στον τοπικό τύπο, αίτηση συνοδευόμενη από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
ß Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
ß Φωτοαντίγραφα των τίτλων σπουδών.
ß Βιογραφικό σημείωμα (αναλυτικό).
ß Πιστοποιητικά / βεβαιώσεις από τα οποία να προκύπτει η επικαλούμενη εμπειρία.
ß Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 περί μη κατοχής άλλης θέσης στον Δημόσιο Τομέα (άρθρο 2 παρ. 3 του ν.1256/1982).
ß Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (Α΄ 75), όπως ισχύει, ότι:
α. Δεν έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή,
υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ’ υποτροπή συκοφαντική δυσφήμηση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.
β. Δεν είναι υπόδικοι που να έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της περίπτωσης α΄, έστω και αν το αδίκημα έχει παραγραφεί.
γ. Δεν έχουν, λόγω καταδίκης, στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα.
δ. Δεν τελούν είτε υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), είτε υπό
επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) είτε υπό τις δύο αυτές καταστάσεις.
ε. Δεν έχουν απολυθεί από θέση δημόσιας υπηρεσίας ή Ο.Τ.Α. ή άλλο Ν.Π.Δ.Δ. λόγω
επιβολής της πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσης ή λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο, οφειλόμενο σε υπαιτιότητα του εργαζόμενου και σε καταφατική περίπτωση να έχει παρέλθει πενταετία από την απόλυση.

Σημειώνεται ότι εάν η τελευταία ημέρα είναι κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα. Αποκλείεται από την περαιτέρω διαδικασία ο υποψήφιος που υποβάλλει ανυπόγραφη ή εκπρόθεσμη αίτηση με τα συνημμένα δικαιολογητικά.

Η παρούσα να δημοσιευτεί σε δύο ημερήσιες ή εβδομαδιαίες εφημερίδες της έδρας της Π. Ε. Φωκίδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και να αναρτηθεί: α) στον πίνακα ανακοινώσεων του περιφερειακού καταστήματος β) στον διαδικτυακό τόπο ΔΙΑΥΓΕΙΑ της Π. Σ. Ε. και γ) στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΦΑΝΗΣ Χ. ΣΠΑΝΟΣ