ΠεριφερειακάΦθιώτιδα

Προσλήψεις 5 ατόμων στο Δήμο Λοκρών

Γνωστοποείται η πρόσληψη συνολικού αριθμού πέντε (5) ατόμων με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, διάρκειας δύο (2) μηνών, στη Διεύθυνση Κυκλικής Οικονομίας και Περιβάλλοντος (Τμήμα Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων και Εξοπλισμού) του Δήμου Λοκρών, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας αυτοπροσώπως ή μεάλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον ή εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, απευθύνοντάς την στην Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών & Ανθρώπινου Δυναμικού – Τμήμα Διοικητικού Προγραμματισμού, Επιμελητείας & Ανθρώπινου Δυναμικού Πληροφορίες: κ. Δημητρίου Κων/νος & κ. Μοδιάτη Βασιλική τηλ. επικοινωνίας: 22330-23707 και 22330- 22374 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες).