Δήμος ΔωρίδαςΕπικαιρότηταΤοπικά

Δήμος Δωρίδας: Μέχρι ποτε μπορείτε να κάνετε αιτήσεις για αποζημίωση για τις φωτιές του 2021

Ανακοίνωση από το Δήμο Δωρίδας

Το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας γνωστοποίησε στο Δήμο Δωρίδος την υπ’αριθμ.44451/Δ.Α.Ε.Φ.Κ.- Κ.Ε/Α321/26-12-2023(ΑΔΑ ΨΧΒΞ46ΝΠΙΞ-15Ω –ΦΕΚ 7392/β/27.12.2023) απόφαση του Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας με θέμα «Ορισμός προθεσμίας υποβολής αιτήσεων σχετικά με τη χορήγηση Στεγαστικής Συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτήρια που επλήγησαν από τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν σε περιοχές της Ελλάδας από τον Μάιο του 2021 έως τον Αύγουστο του 2021».
Σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση, ορίζονται τα παρακάτω, αναφορικά με τις περιοχές του Δήμου Δωρίδος που επλήγησαν από την πυρκαγιά της 5ης Αυγούστου 2021:

Α. Ορίζεται νέα προθεσμία, για την υποβολή αίτησης με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για έκδοση άδειας επισκευής και χορήγηση Στεγαστικής Συνδρομής (Σ.Σ.) ή για έκδοση Βεβαίωσης Καθορισμού Δικαιούχου Στεγαστικής Συνδρομής για ανακατασκευή, αυτοστέγαση ή αποπεράτωση κτηρίου από τους ιδιοκτήτες πληγέντων, από τις πυρκαγιές του Μαΐου 2021 μέχρι και του Αυγούστου 2021, κτηρίων, οι οποίοι δεν έχουν κριθεί δικαιούχοι πρώτης αρωγής έναντι Στεγαστικής Συνδρομής, μέχρι τρία (3) έτη από τη δημοσίευση σε Φ.Ε.Κ. της παρακάτω κοινής υπουργικής απόφασης, εφόσον άλλως δεν ορίζεται μεταγενέστερη προθεσμία, και αναλυτικότερα: έως 20 Αυγούστου 2024 για την πυρκαγιά της 5ης Αυγούστου 2021 σε περιοχές της Π.Ε.Φωκίδας που οριοθετήθηκαν με την κ.υ.α. Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./13975/Α325/20.08.2021 (Β΄3898/20.8.2021, διόρθωση σφάλματος Β΄4588/5.10.2021, ΑΔΑ: 96Ρ4465ΧΘΞ-ΖΧ2), όπως αυτή ισχύει (Β΄ 13/07.01.2022, ΑΔΑ: ΩΦ12465ΧΘΞ-ΚΜ3), (Β΄ 6978/30.12.2022, ΑΔΑ: ΨΧΕΚ465ΧΘΞ-ΥΥ3).

Β. Ορίζεται νέα προθεσμία, μέχρι τρία (3) έτη από την ημερομηνία εκδήλωσης της πυρκαγιάς της 5ης Αυγούστου 2021, για την υποβολή αίτησης με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για έκδοση Άδειας Επισκευής και χορήγησης Στεγαστικής Συνδρομής (Σ.Σ.) ή για έκδοση Βεβαίωσης Καθορισμού Δικαιούχου Στεγαστικής Συνδρομής για ανακατασκευή, αυτοστέγαση ή αποπεράτωση κτηρίου από τους ιδιοκτήτες πληγέντων κτηρίων, οι οποίοι έχουν κριθεί δικαιούχοι πρώτης αρωγής έναντι Στεγαστικής Συνδρομής, και τα κτήρια βρίσκονται εντός των περιοχών που έχουν οριοθετηθεί με την προαναφερόμενη κοινή υπουργική απόφαση (κ.υ.α).

Γ. Ορίζεται νέα προθεσμία, μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2024 (αρχής γενομένης από τη δημοσίευση σε Φ.Ε.Κ. της ανωτέρω απόφασης), εφόσον άλλως δεν ορίζεται μεταγενέστερη προθεσμία, εντός της οποίας οι ιδιοκτήτες πληγέντων, από τις πυρκαγιές του Μαΐου 2021 μέχρι και του Αυγούστου 2021, κτηρίων που βρίσκονται εντός των περιοχών που έχουν οριοθετηθεί με την ανωτέρω κοινή υπουργική απόφαση, μπορούν να υποβάλουν αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, για έκδοση έγκρισης χορήγησης Σ.Σ. για αυτοστέγαση (αγορά έτοιμου κτηρίου), στην περίπτωση που έχει παρέλθει ή πρόκειται να παρέλθει μέχρι 30.12.2024 η προθεσμία των δεκαοκτώ (18) μηνών από την έκδοση της βεβαίωσης καθορισμού Σ.Σ. για αυτοστέγαση που αναφέρεται στο εδάφ. (β) της παρ. II.1 «ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ» του κεφαλαίου Α «ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ (Σ.Σ.)» της υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./οικ.12741/Α321/19.07.2021 (Β’ 3264/2021) υπουργικής απόφασης.

Δ. Ορίζεται νέα προθεσμία, μέχρι την 31η Μαρτίου 2024 (αρχής γενομένης από τη δημοσίευση σε Φ.Ε.Κ. της παρούσας απόφασης), εφόσον άλλως δεν ορίζεται μεταγενέστερη προθεσμία, για την υποβολή αίτησης με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για έκδοση Βεβαίωσης Περαίωσης Εργασιών Επισκευής και χορήγησης Στεγαστικής Συνδρομής (Σ.Σ.) από τους ιδιοκτήτες πληγέντων, από τις πυρκαγιές του Μαΐου 2021 μέχρι και του Αυγούστου 2021, κτηρίων που βρίσκονται εντός των περιοχών που έχουν οριοθετηθεί με την ανωτέρω κοινή υπουργική απόφαση, στις περιπτώσεις όπου η Άδεια Επισκευής έχει εκδοθεί με μελέτη που έχει συνταχθεί από την αρμόδια Υπηρεσία, η ισχύς έχει λήξει, ή πρόκειται να λήξει μέχρι 30.03.2024, και οι δικαιούχοι δεν αιτήθηκαν εμπρόθεσμα την έκδοση Βεβαίωσης Περαίωσης Εργασιών Επισκευής.

Η εν λόγω αίτηση θα συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής) του δικαιούχου, ότι οι εργασίες επισκευής περαιώθηκαν εντός της ισχύος της Άδειας Επισκευής.

Για τη χορήγηση της Στεγαστικής Συνδρομής (Σ.Σ.), σε κτήρια που ανήκουν σε επιχειρήσεις ισχύουν οι προθεσμίες που αναφέρονται στις αντίστοιχες παραγράφους της σχετικής κοινής υπουργικής απόφασης.

Οι εν λόγω αιτήσεις θα υποβάλλονται στην αρμόδια Υπηρεσία, συνοδευόμενες με τα απαραίτητα δικαιολογητικά σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι σχετικές κοινές υπουργικές αποφάσεις περί χορήγησης στεγαστικής συνδρομής καθώς και οι υπουργικές αποφάσεις καθορισμού διαδικασιών χορήγησής της.

Το παρόν ενημερωτικό δελτίο, συνοδευόμενο από την υπ’αριθμ.44451/Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε/Α321/26-12-2023 απόφαση του Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα (www.dorida.gr) του Δήμου Δωρίδος, στον ειδικό φάκελο ΠΥΡΚΑΓΙΑ 5ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2021 και θα κοινοποιηθεί στα τοπικά μέσα ενημέρωσης και τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου Δωρίδος που εντάσσονται στις οριοθετημένες, με τις σχετικές κ.υ.α., περιοχές που επλήγησαν από την πυρκαγιά της 5ης Αυγούστου 2021 και συγκεκριμένα των Δημοτικών Κοινοτήτων Ελαίας, Καλλιθέας, Ερατεινής, Τολοφώνας, Πανόρμου, Μακρινής της Δημοτικής Ενότητας Τολοφώνος και Αμυγδαλιάς της Δημοτικής Ενότητας Λιδωρικίου.