Δήμος ΔελφώνΕπικαιρότηταΤοπικά

Πρόληψη και αποφυγή εκδήλωσης πυρκαγιών πριν την αντιπυρική περίοδο σε δασικές, αγροτικές εκτάσεις και οικοπεδικούς χώρους.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΑΜΦΙΣΣΑ, 29.3.2024
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
Πλατεία Κεχαγιά
ΤΚ 33100, Άμφισσα
Τηλ: 2265350026
e-mail: grafeiotypou@delphi.gov.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Πρόληψη και αποφυγή εκδήλωσης πυρκαγιών πριν την αντιπυρική περίοδο
Σε δασικές, αγροτικές εκτάσεις και οικοπεδικούς χώρους

Το Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Δελφών ενημερώνει ότι, σύμφωνα
με την 9/2021 Πυροσβεστική Διάταξη (άρθρο 4) επιτρέπεται η καύση υπολειμμάτων
κλαδεμάτων σε σωρό στις μόνιμες καλλιέργειες (δενδρώνες), συμπεριλαμβανομένων
ελαιώνων και αμπελώνων κατά τη χρονική περίοδο από 1η Νοεμβρίου εκάστους έτους
έως και την 30η Απριλίου του επομένου έτους, σε εκτάσεις που βρίσκονται σε δάση ή
δασικές εκτάσεις ή σε ακτίνα τριακοσίων (300) μέτρων από αυτές, εφόσον πληρούνται
σωρευτικά οι κάτωθι προϋποθέσεις και τα προληπτικά και λοιπά μέτρα και μέσα
πυροπροστασίας:
2.1. Ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται να ενημερώνεται από την Πυροσβεστική Υπηρεσία την
προηγούμενη ημέρα της καύσης (μετά τη 12η μεσημβρινή), για τις αναμενόμενες καιρικές
συνθήκες που θα επικρατούν την ημέρα της καύσης, προκειμένου να λάβει γνώση σχετικά
με τη δυνατότητα διενέργειας της καύσης.
2.2. Η διενέργεια καύσης αποφεύγεται, όταν οι επικρατούσες τοπικές καιρικές συνθήκες
την ημέρα της καύσης ευνοούν έναρξη και ταχεία εξάπλωσης πυρκαγιάς.
2.3. Κατά το κόψιμο – κλάδεμα θα πρέπει να λαμβάνονται μέτρα ώστε να μην προκαλούνται
σπινθήρες από μηχανικά μέσα, όπως καταστροφείς, εξατμίσεις, κ.λπ.
2.4. Τηρούνται ικανές αποστάσεις των προς καύση υλικών από, στύλους και πυλώνες
μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, στύλους τηλεπικοινωνιών και φωτισμού, εγκαταστάσεις
φυσικού αερίου, υγραερίου, υγρών καυσίμων, άλλων εύφλεκτων υλικών και όρια
ιδιοκτησίας.
2.5. Δημιουργείται ψιλή ζώνη με άροση ή προωθητήρα πλάτους τουλάχιστον δέκα (10)
μέτρων γύρω από την υπό καύση περιοχή, όταν αυτή απέχει λιγότερο από τριακόσια (300)
μέτρα από δάση ή/δασικές εκτάσεις και στις λοιπές περιπτώσεις ζώνη τουλάχιστον τριών
(3) μέτρων.
2.6. Η υπό καύση έκταση τεμαχίζεται με άροση ή άλλο τρόπο, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ο
έλεγχός της, όταν η περιοχή απέχει λιγότερο από τριακόσια (300) μέτρα από δάση ή
δασικές εκτάσεις.

2.7. Τηρείται απόσταση της εστίας φωτιάς τουλάχιστον τριών (3) μέτρων από κτιριακές ή
άλλες εγκαταστάσεις ή όρια ξένης ιδιοκτησίας.
2.8. Υφίσταται επόπτευση καθ’ όλη τη διάρκεια της καύσης.
2.9. Εξασφαλίζεται επαρκής ποσότητα νερού, τουλάχιστον διακοσίων (200) λίτρων νερού ή
άλλων μέσων (υδροφόρων, γεωργικών ελκυστήρων, πτυοσκάπανων κ.λπ.), για την
αποτελεσματική καταστολή της φωτιάς, εάν αυτό καταστεί δυνατό.
2.10. Επακολουθεί σβήσιμο της φωτιάς, κάλυψη των υπολειμμάτων της καύσης με αδρανή
υλικά και ενδελεχής έλεγχος για διαπίστωση πλήρους κατάσβεσης, ενώ όπου είναι δυνατό
να ενσωματώνεται η στάχτη εντός δύο ημερών από την καύση.
Στους Παραβάτες επιβάλλονται τα Διοικητικά-Χρηματικά Πρόστιμα σύμφωνα με την
19/2020 Πυροσβεστική Διάταξη
Τονίζεται ότι σε κάθε περίπτωση που κατά της εκτίμησή σας μπορεί να προκύψει κίνδυνος
να ενημερώνονται οι Πυροσβεστικές Υπηρεσίες (ΤΗΛ 199).