Δήμος ΔελφώνΤοπικά

Την Παρασκευή συνεδριάζει το ΔΣ Δελφών. Τα θέματα.

Παρασκευή  και ώρα 17:00΄ μ.μ., στην ισόγεια αίθουσα του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (αίθουσα  Δημοτικού Συμβουλίου), πλατεία Κεχαγιά,

, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κατωτέρω αναγραφόμενα  θέματα: 

1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων – δαπανών οικονομικού έτους 2024. (Εισηγήτρια:  κ. Μαρία – Τερέζα Γιαννάκη, αναπλ. προϊσταμένη Δ/νσης Οικ/κών Υπηρεσιών). 2. Συγκρότηση επιτροπής διερεύνησης χώρων μετεγκατάστασης των ΡΟΜΑ. (Εισηγητής: κ.  Δήμαρχος). 

3. Ορισμός μελών του Δημοτικού Συμβουλίου για την ανασυγκρότηση της επιτροπής  εκτίμησης δημοτικών – κινητών ακινήτων και καθορισμού της μισθωτικής αξίας  ακινήτων έτους 2024 σύμφωνα με τα άρθρα α)186 παρ. 5 του Ν. 3463/2006 β) άρθρο 192  παρ. 5 του Ν 3463/2006 και γ) το άρθρο 7 παρ. 1 του Π.Δ 270/81.(Εισηγήτρια: κ. Μαρία – Τερέζα Γιαννάκη, αναπλ. προϊσταμένη Δ/νσης Οικ/κών Υπηρεσιών). 

4. Ορισμός μελών του Δημοτικού Συμβουλίου για την ανασυγκρότηση επιτροπής  συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών Δήμου Δελφών, για το έτος 2024.  (Εισηγήτρια: κ. Μαρία – Τερέζα Γιαννάκη, αναπλ. προϊσταμένη Δ/νσης Οικ/κών Υπηρεσιών). 

5. Ορισμός μελών της Δημοτικής Επιτροπής για την ανασυγκρότηση Επιτροπής διενέργειας  δημοπρασιών για την εκποίηση, αγορά, εκμίσθωση και μίσθωση ακινήτων & κινητών του  Δήμου για το έτος 2024. (Εισηγήτρια: κ. Μαρία – Τερέζα Γιαννάκη, αναπλ. προϊσταμένη  Δ/νσης Οικ/κών Υπηρεσιών).

6. Συγκρότηση επιτροπής ελέγχου επιχειρήσεων για την απόδοση των τελών  παρεπιδημούντων και επί των ακαθαρίστων εσόδων για το έτος 2024. (Εισηγήτρια: κ.  Μαρία – Τερέζα Γιαννάκη, αναπλ. προϊσταμένη Δ/νσης Οικ/κών Υπηρεσιών). 

7. Εκλογή μελών και Ορισμός Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Ιδρύματος  ¨Κοινωνικός Ξενώνας Ηλικιωμένων ο Ευστάθιος Ι. Μαναίος¨.(Εισηγήτρια: κ. Μαρία – Τερέζα  Γιαννάκη, αναπλ. προϊσταμένη Δ/νσης Οικ/κών Υπηρεσιών). 

8. Καθορισμός ανώτατου επιτρεπτού χρηματικού ορίου κλήσεων κινητής τηλεφωνίας από  αιρετούς του άρθρου 35 παρ. 3 Ν.3274/2004. (Εισηγήτρια: κ. Μαρία – Τερέζα Γιαννάκη,  αναπλ. προϊσταμένη Δ/νσης Οικ/κών Υπηρεσιών). 

9. Κατάργηση δίκης με εξωδικαστικό συμβιβασμό. (Εισηγητής: κ. Σπυρίδων Κολοβατιανός,  νομικός σύμβουλος του Δήμου). 

10. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου στη Γενική Συνέλευση του ΦοΔΣΑ Στ. Ελλάδας ΑΕ. (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος). 

11. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Δελφών για το Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Ελληνικών  Πόλεων. (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος). 

12. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου στη Γενική Συνέλευση της ΑΜΚΕ «Δίκτυο για τον  Πολιτισμό και τον Τουρισμό στη Φωκίδα – ΔΙΚΤΥΟ ΔΕΛΦΩΝ». (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος). 13. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Δελφών στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της  Ανώνυμης Αναπτυξιακής Εταιρείας «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ»  ΟΑΣΕ ΑΕ. (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος). 

14. Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Γαλαξιδίου.  (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος). 

15. Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης  Αποχέτευσης Δήμου Δελφών. (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος). 

16. Συγκρότηση Σχολικής Επιτροπής Α΄ /θμιας Εκπαίδευσης. (Εισηγητής: Νικόλαος Γιογάκης,  Αντιδήμαρχος). 

17. Συγκρότηση Σχολικής Επιτροπής Β΄ /θμιας Εκπαίδευσης. (Εισηγητής: Νικόλαος Γιογάκης,  Αντιδήμαρχος). 

18. Ορισμός μελών Διαχειριστικής Επιτροπής του Κέντρου Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και  την Αειφορία (Κ.Ε.ΠΕ.Α.). (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος). 

Οι εισηγήσεις των θεμάτων θα αποσταλούν στους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους μέσω  ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e.mail). 

 Η Πρόεδρος του Δημ. Συμβουλίου  ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΠΟΝΗΡΗ – ΣΕΓΔΙΤΣΑ