ΑθλητικάΠοδόσφαιρο

Εργασίες βελτίωσης στο γήπεδο ποδοσφαίρου στο Λιδωρίκι

Ανοιχτό διαγωνισμό, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), προκήρυξε ο Δήμος Δωρίδας για την ανάθεση έργου «Βελτίωση Γηπέδου Ποδόσφαιρου ΤΚ Λιδωρικίου», με προϋπολογισμό 112.903,23 Ευρώ (πλέον ΦΠΑ 24%).

Οι εργασίες που πρόκειται να εκτελεστούν αφορούν στην συντήρηση και βελτίωση του γηπέδου ποδοσφαίρου που βρίσκεται στην Τοπική Κοινότητα Λιδωρικίου του Δήμου Δωρίδος, προκειμένου να επιτευχθεί η βελτιστοποίηση της αγωνιστικής λειτουργικότητάς του. Αναλυτικότερη περιγραφή των επικείμενων εργασιών:

– Δαπάνη Εργασιών: 82.474,85 €

– Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε. 18%): 14.845,47 €

– Απρόβλεπτα (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του Γ.Ε.+Ο.Ε.) : 14.589,05 €

– Πρόβλεψη αναθεώρησης ποσού 984,86 € σύμφωνα με το άρθρο 153 του ν. 4412/2016.

– Φ.Π.Α. 24% 27.096,77 €

Γενικό Σύνολο (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%): 140.000 €

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο χώρο, «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης  www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.dorida.gr)

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η Δευτέρα 22 Ιανουαρίου 2024 και  ως  ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η Τετάρτη 24 Ιανουαρίου 2024 και ώρα 11:00 π.μ.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζεται παραπάνω, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος.

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι δέκα μήνες από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε δώδεκα μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Το έργο είναι ενταγμένο στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ»- Πράξη: «Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Δωρίδος» και χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» και συγκεκριμένα από την ΣΑΕ 055 με κωδικό ΣΑΕ 2017ΣΕ05500010 ΠΔΕ του Υπουργείου Εσωτερικών.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *